fbpx
Krepšelis

+37067603776

Ingakinciniene@gmail.com

Privatumo politika


BENDROSIOS NUOSTATOS

Duomenų valdytojas MB „KINČINAI“ (kontaktiniai duomenys: PVM MOKETOJO KODAS LT100014270911, adresas Naujoji Akmenė kudirkos 1-4, el. paštas Ingakinciniene@gmail.com) (toliau – mes) (toliau – Bendrovė)saugo savo klientų (pirkėjų) bei Bendrovės elektroninės parduotuvės ingosstilius.lt (toliau – e-parduotuvė) lankytojų/naršytojų (toliau – Jūs, Jūsų) asmens duomenis, taikydama aukščiausius duomenų apsaugos standartus.
Tvarkydami asmens duomenis, mes atsakingai laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (BDAR), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų priežiūros institucijų nurodymų bei rekomendacijų.
Jei Jums kiltų su šia privatumo politika susijusių klausimų ar turėtumėte kokių nors prašymų/nusiskundimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, prašome kreiptis į mus šiuo el. paštu Ingakinciniene@gmail.com.

KAM TAIKOMA PRIVATUMO POLITIKA

Ši privatumo politika yra taikoma Bendrovės teikiamoms drabužių, kosmetikos, avalynės, aksesuarų ir kitų prekių užsakymo bei pirkimo internetu per Bendrovės e-parduotuvę paslaugoms, nepriklausomai nuo to, kokius įrenginius Bendrovės klientas ir/ar e-parduotuvės lankytojas naudoja apsilankymui e-parduotuvėje. Privatumo politikoje nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.
Ši privatumo politika netaikoma e-parduotuvėje pateikiamoms nuorodoms į trečiųjų šalių tinklalapius, todėl mes rekomenduojame atskirai pasidomėti tokiuose tinklapiuose galiojančiomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.

PAGRINDINĖS PRIVATUMO POLITIKOS SĄVOKOS

Duomenų valdytojas – MB „KINČINAI“.
Duomenų valdytojo valdomas tinklalapis (e-parduotuvė) – www.ingosstilius.lt.
Paslaugos – visos Duomenų valdytojo teikiamos paslaugos, susijusios su drabužių, avalynės, kosmetikos, aksesuarų bei kitų grožio priemonių prekyba internetu per Bendrovės e-parduotuvę.
Elektroninė parduotuvė – MB „KINČINAI“ elektroninė parduotuvė interneto adresu www.ingosstilius.lt. 

KOKIUS ASMENS DUOMENIS IR KOKIU TIKSLU MES TVARKOME

E- parduotuvėje vartotojo paskyros/profilio sukūrimo ir administravimo tikslu tvarkomi šie lankytojų/klientų asmens duomenys:
vardas, rodomasis vardas, el. pašto adresas, slaptažodis, pavardė (laukelis neprivalomas).
Užsakymo suformavimo, prekių pirkimo ir pristatymo, naudojant paštomato paslaugas arba atsiimant vietoje tikslu tvarkomi šie klientų asmens duomenys:
vardas, pavardė, telefono numeris bei el. pašto adresas.
Užsakymo suformavimo, prekių pirkimo ir pristatymo, naudojant kurjerių paslaugas, tikslu tvarkomi šie klientų asmens duomenys:
vardas, pavardė, telefono numeris, adresas (miestas, apskritis, buto numeris, pašto kodas, šalis, pastabos kurjeriui (laisvai įrašomas tekstas, kaip durų kodas ar pan.)) (neprivalomai), kitas adresas (miestas, apskritis, buto numeris, pašto kodas, šalis, pastabos kurjeriui (laisvai įrašomas tekstas, kaip durų kodas ar pan.)) (neprivalomai) bei el. pašto adresas.
Užklausos arba atsiliepimo teikimo tikslu tvarkomi šie klientų/e-parduotuvės lankytojų asmens duomenys:
vardas, el. paštas bei žinutės laukelyje įvesta informacija.
Informuojame, kad Jūsų Žinutės laukelyje pateikti duomenys, kurie yra pertekliniai ir nėra reikalingi užklausos administravimo  tikslui pasiekti, Bendrovės nėra saugomi, o negrįžtamai ištrinami.
Lankytojui prisijungus ar apsilankius Bendrovės e-parduotuvėje, automatiškai surenkami ir apdorojami šie techniniai asmens duomenys:
IP adresas;
prisijungimo data ir laikas;
tinklalapio, kuris jungiasi su mūsų Tinklalapiu pavadinimas ir universalusis adresas (URL);
Lankytojo įrenginio operacinės sistemos duomenys;
Lankytojo interneto paslaugų teikėjo informacija;
Lankytojo geografinės vietos duomenys;
kita susijusi techninė informacija.

KAIP MES GAUNAME JŪSŲ DUOMENIS IR KOKIU TEISINIU PAGRINDU JUOS TVARKOME

Mes renkame Jūsų asmens duomenis, kuriuos jūs mums apie save pateikiate tada, kai vykdote užsakymą bei pirkimą mūsų e-parduotuvėje ir įtraukiate papildomus duomenis apsipirkimo e-parduotuvėje tikslais, taip pat norėdami su mumis susisiekti per nurodytus Bendrovės kontaktinius duomenis ar gauti mūsų pasiūlymus.
Jums pateikiant mums duomenis per mūsų e-parduotuvę;
Sudarant pirkimo sutartis;
Kai Jūs elektroniniu laišku kreipiatės Bendrovės nurodytu elektroninio pašto adresu;
Kai Jūs suvedate savo asmens duomenis į e-parduotuvę;
Kai sutinkate su slapukų įdiegimu Jūsų įrenginyje;
Kai sutinkate gauti mūsų pasiūlymus;
Ar kitu būdu pateikiate ar Jūsų sutikimu gaunant iš trečiųjų šalių informaciją.
TEISĖTO TVARKYMO PAGRINDAI:

Sutartis (pirkimo/kita);
Teisėtas interesas – atsakyti į Jūsų užklausas, suteikti informaciją, kurios Jūs mūsų teiraujatės ir kita.
Teisės aktų nustatytų prievolių vykdymas (apskaita, archyvavimas ir t.t.);
Sutikimas (pvz., tiesioginės rinkodaros tikslais).
KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek laiko, kiek reikia šioje Privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti ir įgyvendinti, atsižvelgiant į Jums teikiamų paslaugų ir su Jumis sudaromų sutarčių pobūdį, išskyrus atvejus, kai ilgesnis asmens duomenų ir susijusių dokumentų saugojimas yra nustatytas pagal taikomus norminius teisės aktus ir yra reikalingas (pvz. privalomi buhalterinių ir kitų dokumentų saugojimo terminai ir pan.) arba sąlygotas duomenų valdytojo teisėtų interesų gynybos teisminėse ar kitos valstybės institucijose.
Kliento į vartotojo paskyrą suvesti duomenys saugomi tol, kol pašalinama Kliento paskyra bei archyvuose (neaktyviai) saugoma 2 metus nuo paskyros pašalinimo įrodymų galimų teisinių ginčų atveju rinkimo tikslu.
Lankytojo e-parduotuvės SUSISIEKIME užklausoje pateikti duomenys įrodymų galimų teisinių ginčų atveju rinkimo tikslu yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo užklausos pateikimo.
Tiesioginės rinkodaros tikslais Bendrovė tvarko (naudoja) Jūsų asmens duomenis 3 (trejus) metus nuo sutikimo davimo momento arba iki sutikimo atšaukimo bei neaktyviai saugo archyvuose 1 (vienerius) metus po sutikimo naudojimo termino pasibaigimo.
Mes užtikriname ir imamės visų reikiamų priemonių, kad nebūtų saugojama pasenusi arba nereikalinga informacija apie Jus bei, kad Jūsų duomenys būtų nuolat atnaujinami ir teisingi.

KAM ATSKLEIDŽIAMI JŪSŲ DUOMENYS

Jūsų asmens duomenys gali būti prienami tik ribotam mūsų darbuotojų ir mūsų bendrovės IT, audito/teisines paslaugas teikiančių subjektų ratui, ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina įgyvendinti tinkamą Jūsų asmens duomenų tvarkymą, ir visiems šiems asmenims galios griežti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai.
Šioje privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti mes Jūsų duomenis galime perduoti ar suteikti prieigą prie Jūsų duomenų:
duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas ir tvarko Jūsų duomenis mūsų vardu, interesais ir užsakymu (pvz., IT paslaugų teikėjams ir pan.) Pažymime, kad mūsų duomenų tvarkytojai tvarko Jūsų duomenis tik pagal aiškiai pateiktus mūsų nurodymus, įsipareigodami užtikrinti tinkamą iš mūsų gaunamų tvarkyti duomenų apsaugą, konfidencialumą bei saugumo reikalavimus atitinkančias organizacines ir technines priemones, kaip tai konkrečiau aptarta sutartyse, sudaromose tarp mūsų ir paslaugų teikėjų dėl duomenų tvarkymo.
Subjektams, turintiems teisę gauti informaciją pagal teisės aktų reikalavimus (pvz., teismai, valstybės ir savivaldybių institucijos ir pan.), tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančių teisės aktų reikalavimus.

TIESIOGINĖ RINKODARA

Jūsų asmens duomenys (el. pašto adresas) yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, Jums išreiškus sutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais e-parduotuvėje, t. y. pateikus savo el. pašto adresą Prenumeratos laukelyje.
Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tokios rinkodaros tikslais.
Bendrovė nebetvarko Duomenų subjekto asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais (nedelsiant sunaikina), kai tik Duomenų subjektas paprieštarauja duomenų tvarkymui tokiu tikslu.
Jūsų atsisakymas gauti pasiūlymus ir naujienas nesutrukdys Jums naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis, tačiau tai reikš, kad mes negalėsime teikti Jums naudingų pasiūlymų. Apie nesutikimą arba savo sutikimo atšaukimą, Jūs galite mus informuoti el. paštu Ingakinciniene@gmail.com

KAIP SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Mes atsakingai įgyvendiname organizacines bei technines duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
Įvykus asmens duomenų saugumo pažeidimui, kuris galėtų kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms ir nustačius aplinkybes prie kokių asmens duomenų buvo gauta nesankcionuota prieiga, Mes nedelsiant Jus apie tai informuosime.

GARANTUOJAMOS JŪSŲ TEISĖS

Mes užtikriname šių Jūsų teisių įgyvendinimą, esant Jūsų prašymui/paklausimui:
žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;
reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;
reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;
reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;
nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;
reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.
Norėdami įgyvendinti savo teises, prašome siųskite mums laišką el. paštu: Ingakinciniene@gmail.com. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją, kurią įsipareigojame ištrinti po identifikacijos.
Gavę Jūsų prašymą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.
Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mūsų veiksmus ir sprendimus galite skųsti kompetentingai priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ( www.vdai.lt). Tačiau rekomenduojame prieš teikiant oficialų skundą susisiekti su mumis, kad būtų rastas tinkamas problemos sprendimas.

KUR KREIPTIS?

Esant bet kokiam Jūsų prašymui/skundui dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo ar su tuo susijusiam klausimui, prašome parašyti mums Ingakinciniene@gmail.com  arba kreiptis telefonu +37067603776
Ši Privatumo politika peržiūrima ne rečiau, kaip kartą per 2 (dvejus) metus.
Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime jus apie atnaujinimą, paskelbdami pranešimą e-parduotuvėje.
Ši Privatumo politika yra taikoma nuo jos paskelbimo e-parduotuvėje dienos.

KAIP IR KOKIUS NAUDOJAME SLAPUKUS BEI ĮSKIEPIUS?

Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis e-parduotuvėje, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų lankytojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek e-parduotuvę, tiek Jūsų aptarnavimą, tiek mūsų teikiamas paslaugas.
Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną.

E-parduotuvėje naudojami slapukai:
 

           
Slapuko pavadinimas Slapuko kategorija Aprašymas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
tk_ai Našumo slapukai Išsaugo atsitiktinai sugeneruotą anoniminį ID. Tai naudojama tik administratoriaus srityje ir naudojama bendram analizės stebėjimui. Apsilankymo metu Iki svetainės lango uždarymo Atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.
woocommerce_cart_hash Našumo slapukai Saugo užkoduotą eilutę, vaizduojančią „WooCommerce“ pirkinių krepšelio turinį Apsilankymo metu Iki svetainės lango uždarymo Atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.
woocommerce_items_in_cart Našumo slapukai Įrašoma, jei „WooCommerce“ pirkinių krepšelyje yra kokių nors elementų Apsilankymo metu Iki svetainės lango uždarymo Atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.
wordpress_logged_in_6bfe0cbdb98ac0ef4d6b640774333004 Našumo slapukai Apsilankymo metu Iki svetainės lango uždarymo Atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.
wordpress_test_cookie Našumo slapukai Testuoja kitų slapukų veikimą Apsilankymo metu Iki svetainės lango uždarymo WP+Cookie+check
wp-settings-time-4 Našumo slapukai „WordPress“ naudoja šį slapuką, norėdama tinkinti jūsų vaizdą apie administratoriaus sąsają ir galbūt ir pagrindinę svetainės sąsają. Apsilankymo metu 1 metus Sesijos ID
wp_woocommerce_session_6bfe0cbdb98ac0ef4d6b640774333004 Našumo slapukai Slapukas naudojamas tvarkyti vartotojo sesijas. Apsilankymo metu 3 dienas Atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.
yith_wcwl_session_6bfe0cbdb98ac0ef4d6b640774333004 Našumo slapukai Slapukas naudojamas tvarkyti vartotojo sesijas. Apsilankymo metu 1 mėnesį Atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.
wordpress_sec_6bfe0cbdb98ac0ef4d6b640774333004 Našumo slapukai Slapukas naudojamas tvarkyti vartotojo sesijas. Apsilankymo metu Iki svetainės lango uždarymo Atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.
_ga Našumo slapukai Identifikuoja unikalius vartotojus. Kiekvieno naujo apsilankymo tinklapyje metu. 2 metai Atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.
_gat_gtag_UA_121301938_4 Funkcionalumo slapukas (Būtinieji slapukai) Riboja užklausos normas – riboja duomenų rinkimą didelio srauto svetainėse. Apsilankymo metu 2 minutes
_gid Našumo slapukai Slapukas naudojamas vartotojams atskirti. Kiekvieno naujo apsilankymo tinklapyje metu. 1 diena Vartotojo naršymo įpročius/kelią.
E-parduotuvėje naudojami įskiepiai:
 
Įskiepio pavadinimas Įsikiepio aprašymas
Omniva shipping „Omniva“ pristatymas į savitarnos siuntų terminalus ir (arba) tiesiogiai klientui per kurjerį.
Akismet Anti-Spam Saugo tinklapį nuo brukalų.
Contact Form 7 Kontaktų formos įskiepis.
Contact Widgets Skirtas pateikti socialinę mediją ir kontaktinę informaciją.
Cookie Notice Skirtas pateikti informaciją vartotojui, jog tinklapyje yra naudojami slapukai.
Delete Me Užtikrina tinklapio administratoriams ištrinti vartotojų paskyras.
Google Analytics Leidžia nustatyti kaip lankytojai randa ir naudoja mūsų svetainę, taip pat fiksuoja iš kokio miesto ar šalies jungiasi vartotojas, fiksuojama informacija, kokiomis prekėmis vartotojai domisi labiau.
Limit Login Attempts Reloaded Apriboja prisijungimų skaičių, įskaitant slapukų naudojimą iš kiekvieno IP adreso.
Newsletter Leidžia sukurti naujienlaiškio prenumeratą.
Nextend Social Login Suteikia  galimybę prisijungti prie tinklalapio su kitų socialinių paskyrų prisijungimais.
YITH WooCommerce Wishlist Suteikia vartotojams galimybę kurti, užpildyti, valdyti ir dalytis jų pageidavimų sąrašais, leidžiant analizuoti jų pomėgius ir poreikius tobulinti rinkodaros strategijas.
WP Delete User Accounts Leidžia pačiam vartotojui ištrinti savo paskyrą tinklapį.
Google Analytics for WordPress by MonsterInsights Leidžiantis peržiūrėti užsakymus ir jų statistiką.
WooCommerce Payment Gateway – Paysera Įskiepis leidžiantis priimti apmokėjimus „Paysera“.
Tinklalapiuose gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, produktus ir paslaugas, taip pat socialinių tinklų plėtinius (pvz., socialinio tinklo „Facebook“, „Instagram“ papildinius).Trečiųjų šalių paslaugoms ar taikomosioms programoms, pateikiamoms mūsų Tinklalapiuose, taikoma atitinkamos trečiosios šalies privatumo pranešimas/politika. Mes raginame Jus susipažinti su tokių trečiųjų šalių taikoma privatumo apsaugos nuostatomis. Ingakinciniene@gmail.com